Kod
S027
Název
Safranin 0.5% w/v

Balení
125ML 500ML
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info


Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Hořlavá kapalina, kat. 2
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Nebezpečí
H - věty 
H225Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P - věty 
P220Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých materiálů.
P303+P361+P353PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.