Kod
GRM445
Název
NNN’N’-Tetramethyl-p- phenylenediamine dihydrochloride

Balení
25G 5G
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info


Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Dráždivost pro kůži, kat.2 Podráždění očí, kat.2 Toxicita pro specifické cílové orgány-jednorázová expozice, kat.3
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Varování
H - věty 
H315Dráždí kůži.
H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
P - věty 
P261Zamezte vdechování prachu.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.