Kod
M342
Název
Algae Culture Broth

Použití
for cultivation of algae from soil, water and sewage. Also for preparing the inoculum for the bioassay of algicidal chemicals.
Balení
100G 500G
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info


Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Oxidující tuhá látka, kat. 3, Akutní toxicita, orálně, kat. 4
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Varování
H - věty 
H272Může zesílit požár; oxidant.
H302Zdraví škodlivý při požití.
P - věty 
P301+P312PŘI POŽITÍ: Nectítíe-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P210Chraňte před teplem/horkými povrchy/jiskrami/otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.