KodProdukt
GRM445 NNN’N’-Tetramethyl-p- phenylenediamine

Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Balení
25G 5G
Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Dráždivost pro kůži, kat.2 Podráždění očí, kat.2 Toxicita pro specifické cílové orgány-jednorázová expozice, kat.3
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Varování
H - věty 
H315Dráždí kůži.
H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
P - věty 
P261Zamezte vdechování prachu.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.