KodProdukt
FD135 CCDA Selective Supplement

Použití
Pro selektivní pomnožení Campylobacter spp.
Příprava
Rozpusťte obsah jedné lahvičky ve 2 ml sterilní destilované vody, dobře promíchejte a asepticky přidejte k 500 ml sterilního média Blood Free Campylobacter Broth Base (M 1318) nebo Blood Free Campylobacter Selectivity Agar Base (M 887).

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
cefoperazon 16  mg
amfotericin B 5  mg

Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Balení
5VL 5X5VL
Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Dechová senzibilizace, kat. 1, Senzibilizace kůže, kat. 1, Dráždivost pro kůži, kat. 2, Podráždění očí, kat. 2
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Nebezpečí
H - věty 
H315Dráždí kůži.
H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
H334Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
P - věty 
P342+P311Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P261Zamezte vdechování prachu.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.