KodProdukt
M1592 Bolton Broth Base

Použití
Pro selektivní pomnožení druhů rodu Campylobacter ze vzorků potravin. Složení přípravku odpovídá požadavkům ČSN EN ISO 10272-1.
Příprava
Navažte 13,8 g přípravku do 500 ml destilované vody a zahřívejte do úplného rozpuštění. Sterilizujte v autoklávu při 121°C po dobu 15 minut. Ochlaďte na 50°C a asepticky přidejte rozpuštěný obsah 1 lahvičky Bolton Selective Supplement (FD 231) a 25 ml sterilní defibrinované koňské krve podrobené lýze. Koňská krev může být lyzovaná saponinem nebo zmrazením a rozmrazením. Důkladně promíchejte a rozplňte do sterilních zkumavek.

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
masový pepton 10  g
hydrolyzát laktalbuminu 5  g
kvasničný extrakt 5  g
chlorid sodný 5  g
pyrosiřičitan sodný 0.5  g
uhličitan sodný 0.6  g
hemin 0.01  g
a-ketoglutarová kyselina 1  g
pyrohroznan sodný 0.5  g

Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Balení
500G
Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Vážné poškození očí, kat. 1
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Nebezpečí
H - věty 
H318Způsobuje vážné poškození očí.
P - věty 
P280Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.