KodProdukt
GRM248 Ninhydrin A.R.

Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Balení
10G 25G
Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Akutní toxicita, orálně, kat.4, Dráždivost pro kůži, kat.2, Podráždění očí, kat.2, Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kat.3
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Varování
H - věty 
H302Zdraví škodlivý při požití.
H315Dráždí kůži.
H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
P - věty 
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P261Zamezte vdechování prachu.
Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.