KodProdukt
GRM248 Ninhydrin A.R.

Skladování
Skladujte uzavřené v suchém a chladném prostředí při teplotě 10 - 30 °C
Balení
10G 25G
Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Akutní toxicita, orálně, kat.4, Dráždivost pro kůži, kat.2, Podráždění očí, kat.2, Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kat.3
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Varování
H - věty 
H302Zdraví škodlivý při požití.
H315Dráždí kůži.
H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
P - věty 
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P261Zamezte vdechování prachu.
Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.