KodProdukt
FD231 Bolton Selective Supplement

Použití
Pro selektivní pomnožení Campylobacter spp.
Příprava
Rozpusťte obsah jedné lahvičky ve 2,5 ml 50% etanolu, dobře promíchejte a asepticky přidejte k 500 ml sterilního média Bolton Broth Base (M 1592).

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
cefoperazon 10  mg
vankomycin 10  mg
trimetoprim 10  mg
amfotericin B 5  mg

Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Balení
5VL 5X5VL
Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Dechová senzibilizace, kat. 1, Senzibilizace kůže, kat. 1, Podráždění očí, kat. 2, Dráždivost pro kůži, kat. 2
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Nebezpečí
H - věty 
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
H315Dráždí kůži.
H334Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P - věty 
P280Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P261Zamezte vdechování prachu.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P342+P311Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.