KodProdukt
FD158 Campylobacter Selective Supplement-IV, Modified

Skladování
Skladujte uzavřené v suchém a chladném prostředí při teplotě 2 - 8 °C
Balení
5VL 5X5VL
Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Akutní toxicita, orálně, kat. 4, Dráždivost pro kůži, kat. 2, Podráždění očí, kat. 2, Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kat. 3
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Varování
H - věty 
H302Zdraví škodlivý při požití.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
H315Dráždí kůži.
H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P - věty 
P261Zamezte vdechování prachu.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P312PŘI POŽITÍ: Nectítíe-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.