KodProdukt
FD158 Campylobacter Selective Supplement-IV, Modified

Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Balení
5VL 5X5VL
Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Akutní toxicita, orálně, kat. 4, Dráždivost pro kůži, kat. 2, Podráždění očí, kat. 2, Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice, kat. 3
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Varování
H - věty 
H302Zdraví škodlivý při požití.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
H315Dráždí kůži.
H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P - věty 
P261Zamezte vdechování prachu.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P312PŘI POŽITÍ: Nectítíe-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.