KodProdukt
FD135 CCDA Selective Supplement

Použití
Pro selektivní pomnožení Campylobacter spp.
Příprava
Rozpusťte obsah jedné lahvičky ve 2 ml sterilní destilované vody, dobře promíchejte a asepticky přidejte k 500 ml sterilního média Blood Free Campylobacter Broth Base (M 1318) nebo Blood Free Campylobacter Selectivity Agar Base (M 887).

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
cefoperazon 16  mg
amfotericin B 5  mg

Skladování
Skladujte uzavřené v suchém a chladném prostředí při teplotě 2 - 8 °C
Balení
5VL 5X5VL
Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Dechová senzibilizace, kat. 1, Senzibilizace kůže, kat. 1, Dráždivost pro kůži, kat. 2, Podráždění očí, kat. 2
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Nebezpečí
H - věty 
H315Dráždí kůži.
H317Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
H334Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
P - věty 
P342+P311Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P261Zamezte vdechování prachu.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Info
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.