Kod
GRM205
Název
Lauryl sulphate sodium salt A.R.

Balení
500G 100G
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info


Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Hořlavá tuhá látka, kat.2, Akutní toxicita, kožní, kat.3, Akutní toxicita, orálně, kat.4, Dráždivost pro kůži, kat.2, Podráždění očí, kat.2, Toxicita pro specifické cílové orgány-jednorázová expozice, kat.3
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Nebezpečí
H - věty 
H302Zdraví škodlivý při požití.
H311Toxický při styku s kůží.
H228Hořlavá tuhá látka.
H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H315Dráždí kůži.
H319Způsobuje vážné podráždění očí.
P - věty 
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P309+P310PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
P261Zamezte vdechování prachu.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P210Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.