Kod
R096
Název
Acid Phosphatase Reagent

Použití
Činidlo pro konfirmaci Clostridium perfringens izolované z vody
Balení
5X10ML
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info


Příprava
Přeneste 24-hodinovou kulturu Clostridium perfringens kultivovanou na Blood Agar /Columbia Agar Base /Tryptone Soya Agar (inkubace anaerobně při 34-38°C) na filtrační papír. Přidejte 2-3 kapky Acid phosphatase Reagent (R096) na kolonie na filtračním papíru. Pozitivní reakcí je vznik silně nafialovělého zbarvení do 3-4 minut.

Poznámka
POZOR: EXPIRACE MAX 6 MĚSICŮ! Vždy je před použitím nezbytné činidlo přefiltrovat. Pracovat s dostatečným množstvím bakteriální kultury. Prodloužit dobou reakce na minimálně 10 minut. Vždy používat negativní kontrolu.

Označení
Klasifikace látky nebo směsi
karcinogenita, kat. 1B
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Nebezpečí
H - věty 
H350MŮŽE VYVOLAT RAKOVINU
P - věty 
P308+P313PŘI EXPOZICI NEBO PODEZŘENÍ NA NI: VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC/OŠETŘENÍ.
P280POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE/OCHRANNÉ BRÝLE.
P280Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.