Kod
M2046I
Název
Tryptone Yeast Sodium Sulphite Agar Base

Balení
500G
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info


Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Podráždění očí, kat. 2,
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Varování
H - věty 
H319ZPŮSOBUJE VÁŽNÉ PODRÁŽDĚNÍ OČÍ.
P - věty 
P280POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE/OCHRANNÉ BRÝLE.
P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: NĚKOLIK MINUT OPATRNĚ VYPLACHUJTE VODOU. VYJMĚTE KONTAKTNÍ ČOČKY, JSOU-LI NASAZENY A POKUD JE LZE VYJMOUT SNADNO. POKRAČUJTE VE VYPLACHOVÁNÍ.
Copyright © 2014, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.