Kod
M025
Název
Fluid Selenite Cystine Medium (Selenite Cystine Broth) (Twin Pack)

Použití
Pomnožovací médium pro izolaci druhů rodu Salmonella z potravin, mléčných výrobků, zdravotnických materiálů a klinických vzorků.
Balení
500G 100G
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info

Ekvivalent

268740     Selenite Cystine Broth

CM0699     Selenite Cystine Broth Base

1.07709     Selenite Cystine Broth

R454592     Selenite Cystine Broth


Příprava
Navažte 4,0 g přípravku Části B do 1000 ml destilované vody. Přidejte 19,01 g přípravku Části A a zahřívejte do úplného rozpuštění. Zkontrolujte a případně upravte pH na požadovanou hodnotu. Rozplňte do sterilních zkumavek. Sterilizujte ve vroucí vodní lázni nebo v proudící páře po dobu 10 minut. NEAUTOKLÁVOVAT! Nadměrné zahřívání škodí.

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
enzymatický hydrolyzát kaseinu 5  g
laktosa 4  g
hydrogenfosforečnan (di)sodný 10  g
L-cystin 0.01  g
hydrogenseleničitan sodný 4  g

pH
Konečné pH (při 25°C) 7,0 ± 0,2

Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Akutní toxicita, vdechnutí, kat.3 Akutní toxicita, orálně, kat.3 Toxicita pro specifické cílové orgány-opakovaná expozice, kat.2 Akutní toxicita pro vodní prostředí, kat.1 Chronická toxicita pro vodní prostředí, kat.1
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Nebezpečí
H - věty 
H301Toxický při požití.
H331Toxický při vdechování.
H410Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H373Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
P - věty 
P304+P340PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P309+P310PŘI expozici nebo necítíte-li se dobře: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.