Kod
M406
Název
Pseudomonas Isolation Agar Base

Použití
Pro selektivní izolaci a identifikaci Pseudomonas aeruginosa z klinických i dalších vzorků.
Balení
500G 100G
Skladování
skladovací podmínky viz. etiketa výrobku nebo technická data
Info

Ekvivalent

292710     Pseudomonas Isolation Agar

R454392     Pseudomonas Isolation Agar


Příprava
Navažte 45,03 g přípravku do 1000 ml destilované vody obsahující 20 ml glycerolu a zahřívejte do úplného rozpuštění. Sterilizujte v autoklávu při 121 °C po dobu 15 min.

Složení
Látka Množství (gramů/litr)
masový pepton 20  g
chlorid hořečnatý 1.4  g
síran draselný 10  g
triclosan (irgasan) 0.025  g
agar 13.6  g

pH
Konečné pH (při 25°C) 7,0 ± 0,2

Označení
Klasifikace látky nebo směsi
Chronická toxicita pro vodní prostředí, kat. 2,
Výstražné symboly:
Signální slovo:
Varování
H - věty 
H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P - věty 
P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Copyright © 2022, ČADERSKÝ-ENVITEK, spol. s r.o.